Sounds Just Like Are all songs related?
Đừng Như Thói Quen
Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua
Dương Khắc Linh: Đừng Như Thói Quen
sounds like
Trịnh Thăng Bình: Đã Biết Sẽ Có Ngày Hôm Qua

Comment on the parts you think sound alike.


blog comments powered by Disqus